INSTITUT LÉČENÍ

A PREVENCE TRAUMATU

Institut léčení a prevence traumatu z.ú. je nezisková organizace zapsaný ústav založená s vizí šířit informace o léčení a prevenci  individuálního a kolektivního traumatu. 
A to prostřednictvím konferencí, video přednášek, organizace kurzů a vzdělávacích výcviků pro všechny skupiny obyvatelstva a profesí, pro které je práce s traumatem důležitá a potřebují se v tomto ohledu vzdělávat.

Institut je financován z darů jednotlivců či firem, kterým toto poslání dává smysl. Částečně je financován z příjmů za organizaci kurzů a výcviků.


Oblasti, ve kterých skrze Institut působíme:

  • podporujeme a vzděláváme lidi v profesích, ve kterých přicházejí do vztahu s lidmi postiženými traumatem
  • iniciujeme preventivní působení a informovanost o podstatě traumatu a povědomí o tom, jak se nezhojené trauma může projevovat, jaké má symptomy
  • poskytujeme poradenství v oblasti léčení a prevence traumatu
  • poskytujeme individuální a skupinové konzultace a terapie v oblasti léčení traumatu
  • překládáme, publikujeme a šíříme knihy, videa, články, filmy zabývající se léčením traumatu
  • podporujeme povědomí o inovativních terapeutických přístupech zohledňujících trauma a jeho zpracování
  • organizujeme konference, přednášky, výcviky a semináře v oblasti léčení traumatu
  • Doporučení terapeuté - adresy ke stažení


Realizované Projekty

Integrativní práce s traumatem (2023 - 2026) - 3-letý výcvik 
v rozvoji kompetencí pro práci s traumatem vedený týmem Šárka Weberová a Filip Žitník a s podporou Zdenka Webera

3letý sebezkušenostní výcvik základních kompetencí facilitace rozřešení traumatu pro pomáhající profese 

Tento výcvik učí rozpoznávat symptomy traumatu a základní dovednosti k facilitaci procesu jeho rozřešení u sebe, v práci s individuálním klientem a se skupinou. Výsledkem je větší kompetentnost v této oblasti, ale i více kreativity, vitality a klidu nejen v profesním ale i v běžném životě.

Výcvik vede Šárka Weberová a Filip Žitník 


Překládáme videa s tématy traumatu - Institut pomáhá šířit myšlenky předních odborníků z celého světa do českého prosředí poskytováním překladů rozhovorů do češtiny

Překládáme videa a publikujeme je na Youtube portálu Síla duše
- Thomas Hübl , Phd
- DR. Gábor Maté
- DR. Peter Levine
- Bc. Šárka Weberová, Mgr. Filip Žitník, Zdeněk Weber


Přednášky a působení ve spojitosti s dokumentem Moudrost traumatu

Moudrost traumatu - film a přednášky po ČR - 2022/23 - 23 promítání s přednáškou pro zhruba 1500 lidí celkem.
Proběhlo promítání a diskuze na soukromém gymnáziu v Táboře.


Partneři návštěvy a přednášky Gábora Matého v ČR, Praha - 16. - 17. 10 2023


O traumatu informovaný učitel - roční vzdělávací program pro soukromou školu ZŠ Kairos

Pilotní projekt pro základní školy.


Uzdravení mužského traumatu (2021) - veřejně přístupná a bezplatná online konference s odborníky na téma traumatu

Online konference UZDRAVENÍ MUŽSKÉHO TRAUMATU přináší 14 rozhovorů s odborníky pracující s lidmi v tématech traumatu.
Tyto rozhovory umožňují seznámení s tématem traumatu, zvýšení dovednosti rozpoznání symptomů, a ukazuje cesty, které vedou k léčení traumatu.
Tato konference byl realizována Zdenkem Weberem v roce 2021.


Finanční všímavost a Integrace finančního traumatu - edukativní on-line program a neveřejná skupinová terapeutická práce

Sedmidílný kurz FINANČNÍ VŠÍMAVOST přivádí k prozkoumání našich vnitřních obsahů ve vztahu k financím, prosperitě, nedostatku.
A také k nalezení zdravých postojů, návyků a k celistvému prožívání sebe sama i svého okolí co se peněz týče.
Tento kurz byl natočen ve spolupráci Bc. Šárky Weberové a Nadace Plné vědomí v letech 2021/2022.

Integrace finančního traumatu - pokračování kurzu Finanční všímavost v neveřejné uzavřené skupině pro 20 lidí. Realizováno říjen 2022 - duben 2023.


Dokumentární film Mise: RADOST - nalézání štěstí v těžkých časech - české titulky filmu a šíření filmu v České republice

Mise: RADOST je film, který sdílí humor a moudrost dvou nejoblíbenějších ikon světa, Jeho Svatosti dalajlamy a arcibiskupa Desmonda Tutu.
Tito dva laureáti Nobelovy ceny za mír se spojili k jednomu poslednímu poslání: ukázat světu, jak žít s RADOSTÍ, a to i v těžkých časech.

A vědí, o čem mluví. Oba prožili extrémní strádání a navzdory okolnostem nadále žili život plný RADOSTI. 


Dlouhodobá podpora budhistického kláštera Khilkording v Himalájích v Nepálu - retreaty bílé táry a bílých vrcholků.

Khilkording je klášter a místo pro dlouhodobé retreaty v Nepálu v Himalájích. Lámové všech buddhistických tradic zde za posledních 300 let vykonali dlouhodobé meditační praxe v ústraní. 

V roce 2015 v Nepálu proběhlo ničivé zemětřesení které zničilo Khilkording. Od té doby proběhla provizorní obnova kláštera a gompy a několika chat.  Ve spolupráci s našimi Prateli Tsering Sherpa a Lakhpa Sherpa z Adler travel finančně podporujeme znovuzrození tohoto drahocenného místa.  

Podporujeme buddhistické vzdělání mladých mnichů a plán stavby buddhistické školy a meditační místnosti. 

Do Khilkordingu podnikáme 3x do roka skupinové treky a meditační retreaty spolu s Janem Rudzinským a místními Lámy. Podnikáme výlety do okolí, každý den několik hodin meditujeme, obdržíme iniciaci do mantry bílé táry. 

Jeden měsíc provozu budhistické školy vyjde na 500 dolarů.  Stavba nové buddhistické školy vyjde na 300 000 dolarů.  Přispějte jakoukoliv částkou ma účet institutu. Vydejte se s námi do Himaláji do mekky budhismu. 

Zdenek Weber - ředitel institutu léčení a prevence traumatu a dlouhodobé praktikující buddhista. 
Terapeut a facilitátor. 


Trauma-Informed Women in Leadership - online kurs v angličtině

ILPT podporu tento online kurz  pro ženy ve vedení informované o traumatu, vedený angličtině. Pro ženy, které se odváží vkročit do prostor, kde se potkává láska a síla 31. května – 19. října 2023
Vedení informované o traumatu nám pomáhá probudit se k symptomům individuálního, rodového a kolektivního traumatu a posunout se směrem k uzdravení a obnově. Společně se posouváme od traumatizujících k institucím a kulturám citlivým na trauma, informovaným o traumatech a léčícím traumata.
 


Webinář " Komunikace budující vztahy ve škole a rodině" - Blanky Tichavské a Jana Čermáka o transparentní kruhové komunikace pro školy v rámci Týdne pro wellbeing ve škole 2024 


Sponzoring 

Přednášky Dr. Gábora Maté živě v Praze (2022)

Sponzoring časopisu Svět Dharmy


Spolupracujeme s 

Spolupráce s mezinárodní organizací Pocket project - zabývající se léčením kolektivního traumatu, integrací fragmentovaného světa.

Pomáhá řešit a integrovat individuální, rodová, a kolektivní traumata. Naším cílem je zahojit rány z minulosti a tak posunout lidstvo na cestu kreativity, efektivní spolupráce a inovace.

Institut restorativní justice - restorativní justice vytváří bezpečné prostředí pro nalezení spravedlnosti, zajištění potřeb oběti a převzetí odpovědnosti pachatele.

Restorativní justice zdůrazňuje, že trestný čin mění životy lidí, narušuje mezilidské vztahy, někomu vzniká újma či škoda. Při nalézání spravedlnosti restorativní přístupy směřují k naplnění potřeb oběti, převzetí odpovědnosti pachatele za následky trestného činu a k zapojení komunity.


Podporujeme další preventivní aktivity

Taťkárium (od 2015)
- organizace setkání otců a dětí pro prohloubení vztahové vazby

Již mnoho let úspěšně běžící projekt pro táty s jejich dětmi vedený muži z Mužského kruhu. Propojení tátů a dětí pomocí her a společných akcí, aby mohlo dojít k prohloubení a uzdravení vzájemných vztahů.

Podpora konání přechodových rituálů
- doprovovázení  dětí přes práh do další etapy jejich života

Podpora dětí a dospívajících v růstu fyzickém, mentálním, emočním, sociálním i spirituálním.
Nabídnout jim orientaci, bezpečí, sounáležitost a přijetí v období změny.
Umožnit jim rozvíjet své kvality síly a moudrosti.
Ujistit je v naší lásce, i když z naší náruče pomalu vyrůstají.

Brána středního věku 
- on-line konference na téma "Jak muži vstupují z krize středního věku do své zralosti"

Online konference BRÁNA STŘEDNÍHO VĚKU přináší 9 rozhovorů plných inspirace, zkušeností a pohody.  Tyto rozhovory umožňují nahlédnout na téma stárnutí a zodpovědět tyto otázky:
- Jak se smysluplně vyrovnávat se smrtelností, pomíjivostí a stárnutím?
- Jaké příležitosti přináší vstup do druhé poloviny života u mužů ? 
- Jak, jakými způsoby, postoji se spojit se svým skutečným smyslem?

Odebírání dětí do věku 3 let
Oficiální vyjádření institutu léčení a prevence traumatu k opakujícím se soudním rozhodnutím a odebírání dětí do věku 3 let primárnímu pečovateli

Vyjádření k vývojovým potřebám 2,5 letého dítěte
Kamila Brada Dvořáková, M.A., Ph. D. 

Z pohledu vývojové psychologie je pro správný psychomotorický vývoj dítěte důležitý bezpečný vztah s primárním pečovatelem. Tím je osoba, která kontinuálně poskytuje základní péči, jako je výživa, emoční podpora, ochrana a zdravé limity. Psychologická a emoční vazba, kterou má dítě ... celý text zde 


Tým

Zakladatel a ředitel ILPT
Zakladatel a člen správní rady ILPT
Člen správní rady ILPT

Dar:

Žádost o dar na šíření povědomí o léčení traumatu. Na podporu šíření a rozvoje informací o léčení a prevenci traumatu můžete věnovat  částku, kterou cítíte jako fér nebo si sjednat trvalý příkaz a podporovat nás pravidelně. 

Administrativní minimum daru je 300 Kč, maximální výše daru není omezena.
Darovat není nutnost, ale možnost. Darujte, co cítíte jako fér

Darujte na účet institutu
2202308803/2010

Institut léčení a prevence traumatu je neziskovou organizací a veřejně prospěšnou organizací jejímž způsobem fungování je soběstačnost. Ke konci účetního období obdržíte potvrzení o daru do účetnictví. 

Děkuji,
- Zdeněk Weber 
ředitel Institutu léčení a prevence traumatu

Darovat není nutnost, ale možnost.